1.      دارا بودن محل كسب ثابت ( فروشگاه یا مغازه)

2.      دارا بودن جواز كسب از اتحادیه مربوطه

3.      آشنا به تست و تعمیرات باتری و یا معرفی نزدیكترین باتریسازی جهت خدمات پس از فروش (گارانتی)

4.      سپردن وصیغه (چك ، سفته یا ضامن معتبر) جهت حسن انجام معاملات.

5.      دارا بودن حساب جاری فراگیر ، به نام طرف معامله یا شریك ایشان.

6.       حداقل خرید با توجه به موقعیت شهرستان و صلاح دید طرفین تعیین می گردد.

7.      قیمت خرید (نقدی و اسنادی) متغیر بوده و قبل از ارسال با مشتریان هماهنگ میگردد.

8.      هزینه حمل به شهرستان به عهده مشتری میباشد.

9.      مارك باتری ایكسپید (XPEED) محصول كارخانه باتریسازی گلوبال (Global) كره جنوبی ودارای برگ سبز گمركی و كارت گارانتی 6/ شش ماه در ایران می باشد.

10.  لیست باتریهای موجود و كد فنی آنها به شرح ذیل میباشد.

كد فنی

/ AH آمپر ساعت

XPEED NX100-S6L

45

XPEED SMF 55559

55

XPEED SMF 56219

62

XPEED SMF 56638

66

XPEED SMF 57029

70

XPEED SMF 57412

74

XPEED SMF 58014

80

XPEED SMF 58827

88

XPEED SMF 60044

100