قابل توجه مصرف كنندگان باتری ایكسپید (XPEED)

با سلام

            احتراماً، نحوه شماره گذاری باتریهای XPEED را به شرح ذیل به عرض می رسانم. برای نمونه سریال باتری 88 آمپر

KB0H13

حرف K نمایانگر كشور تولید كننده كه همان كره می باشد.

حرف B نمایانگر خط تولید در شركت تولید كننده می باشد.

رقم 0 بیانگر آخرین رقم سال میلادی تولید باتری میباشد.

حرف H كه هشتمین حرف در الفبای انگلیسی میباشد بیانگر ماه تولید باتری می باشد كه هشتمین ماه میلادی باتری فوق الذكر تولید گردیده.

دو رقم بعد كه در نمونه بالا 13 میباشد نشان دهنده روز تولید باتری میباشد.

امیدوارم اطلاعات فوق مورد عنایت واقع گردد.