1. كاهش الكترولیت (كه عامل 50% از كارافتادگی باتری هاست) به دلیل گرمای بیش از اندازه در زیر کاپوت یا شارژ بیش از حد.
  2. دشارژ زیاد( روشن گذاشتن چراغ های اتومبیل).
  3. استعمال بیجا یا كاربرد باتریهای با سایز نامناسب.
  4. شل شدن تسمه دینام یا بدون شارژ ماندن.
  5. لرزش بیش از اندازه (به دلیل لق شدن بست های نگهدارنده).
  6. خوردگی.
  7. یخ زدگی.
برگرفته از سایت http://www.dsrqeshmco.com