باتری 74 آمپر با كد فنی SMF57412  را در زیر ملاحظه میفرمایید.

باتری 74 آمپر